Google+
Icon

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming huurovereenkomst

1.2. Door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.

1.3. Door toezending aan de opdrachtgever/huurder van een boekingsbevestiging wordt de aanmelding definitief.

2. Betaling

2.1. De opdrachtgever/huurder dient binnen 7 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging c.q. rekening een aanbetaling te doen van 30% van het totaal verschuldigde bedrag per reservering.

2.2. De boekings-/administratiekosten bedragen EUR 17,50 per boeking en worden in het geval van een eventuele annulering niet gerestitueerd.

2.3 Uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode dient het resterende bedrag, zoals vermeld op de boekingsbevestiging, in het bezit te zijn van SAMORA Travel. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de reisovereenkomst door of namens SAMORA Travel worden geannuleerd, in welk geval reeds betaalde reisgelden niet worden gerestitueerd.

2.4. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode moet terstond het gehele verschuldigde bedrag worden voldaan.

3. Wijziging door opdrachtgever/huurder De opdrachtgever/huurder kan om wijziging van de huurovereenkomst verzoeken tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode. Indien de gevraagde wijziging nog kan worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever/huurder het volgende te voldoen:

*de nieuwe huursom, minus het inmiddels betaalde voorschot.
*een extra bedrag ad   € 16,–
*eventueel door SAMORA Travel gemaakte bijzondere kosten.

4. Annuleringen Indien door de opdrachtgever/huurder een overeenkomst wordt geannuleerd, dan is de opdrachtgever/huurder de volgende betaling verschuldigd:

*tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: het aanbetalingsbedrag.
*minder dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode: het totaal in rekening gebrachte bedrag.

5. Wijziging of annulering door SAMORA Travel In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen, dat een huurovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of dient te worden gewijzigd. In dat geval zal SAMORA Travel hiervan melding maken aan de opdrachtgever, waarmee de overeenkomst als ontbonden zal worden beschouwd. SAMORA Travel is in dat geval verplicht de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom terug te betalen. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op meer dan de geheel of gedeeltelijk betaalde huursom.

6. Aansprakelijkheid De opdrachtgever/huurder is verplicht het gehuurde object zorgvuldig te behandelen en bij vertrek in ordentelijke staat achter te laten. Schade, ontstaan tijdens het verblijf dient ter plaatse bij het sleuteladres te worden gemeld en vergoed, tenzij kan worden aangetoond dat de schade buiten de schuld van de opdrachtgever/huurder is ontstaan. Indien de door u bestelde accommodatie niet aan de gestelde verwachtingen voldoet, kan SAMORA Travel niet daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

 7. Klachten Eventuele klachten dienen in eerste instantie te worden gedeponeerd bij het op het voucher vermelde sleuteladres. Mocht aldaar de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, neemt u dan vanaf uw vakantieadres contact op met SAMORA Travel in Nederland. U kunt uw klacht binnen de termijn van twee weken na beëindiging van de huurovereenkomst schriftelijk deponeren bij SAMORA Travel. In dat geval is het noodzakelijk dat u op het aan opdrachtgever/huurder verstrekte voucher de aard van uw klacht (doet) vermeld-(en) en dit voucher door het sleuteladres/contactpersoon van SAMORA Travel in Hongarije mede laat ondertekenen. Eventueel commentaar, ook in de Hongaarse taal, wordt door ons mede geaccepteerd. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan wordt uw klacht z.s.m. door SAMORA Travel in behandeling genomen. Bij het ontbreken van een voucher met ondertekening door het op het voucher vermelde sleuteladres of contactpersoon van SAMORA Travel in Hongarije, kan SAMORA Travel uw klacht niet in behandeling nemen. Na uitslag van het onderzoek bij onze Hongaarse partner, zullen wij u onze beslissing mededelen. Vergoeding vindt plaats naar rato van de hoogte van de werkelijk geleden schade c.q. ongemak, doch kan ten hoogste bedragen de som van het op onze rekening vermelde bedrag minus de administratiekosten. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen, dat onze Hongaarse partner door omstandigheden gedwongen, u een andere accommodatie aanbiedt dan door u besteld en door ons gereserveerd voor u. De aangeboden accommodatie dient in dat geval gelijkwaardig of beter te zijn. In dat geval kan en mag men u geen prijsverhoging berekenen. Indien een huis ter beschikking wordt gesteld als remplaçant van het door de opdrachtgever/huurder bestelde en door SAMORA Travel gereserveerde huis, en dit huis zou niet gelijkwaardig of beter zijn, dan kan de opdrachtgever/huurder aanspraak maken op een schadevergoeding, mits de opdrachtgever/huurder het voucher heeft laten ondertekenen door het sleuteladres/contactpersoon van SAMORA Travel in Hongarije. De hoogte van een schadevergoeding wordt in overleg met de Hongaarse partner van SAMORA Travel bepaald.